Locus Criticus

Nº 1: Eu atendend’o meu amigo (Xuño 2009)

por Administrador el 25 de Xuño de 2009, arquivado en Airas Nunez, Números recentes

Queremos inaugurar locus criticus cunha das cantigas galego-portuguesas medievais máis universal. Por iso, traemos hoxe a este espazo de debate en rede a coñecida cantiga de amigo de Meendinho Sedia-m’eu na ermida de San Simión; máis concretamente centrarémonos na problemática edición do refrán desta emblemática composición. O desenvolvemento da cuestión é, excepcionalmente, un pouco longo, mais o complexo do caso e a abundancia de versións obrígannos.

Na versión ‘vulgata’ desta cantiga, que circulou sen ser cuestionada até non hai moitos anos, o corpo estrófico de dous versos ía seguido dun refrán tamén de dous versos: dous versos totalmente idénticos. Desde o punto de vista poético, o redobro do verso do refrán, funcionaba extraordinariamente ben e calou fondo no imaxinario do público actual, sobre todo despois da versión musicada de Amancio Prada co seu nostálxico Eu atendendo o meu amigo / eu atendendo o meu amigo.

Mais vexamos o que reflicten os manuscritos:

Versión do manuscrito B

Versión do manuscrito B

Versión do manuscrito V

Versión do manuscrito V

Versión do manuscrito K

Versión do manuscrito K

Esta lectura ‘tradicional’, co verso do refrán redobrado, ten a súa orixe na edición do Cancioneirinho das Trovas Antigas colligidas de um grande cancioneiro da Bibliotheca do Vaticano, do diplomático brasileiro F. Adolfo de Varnhagen. Para a súa edición de 1870, Varnhagen baseouse en parte, non no cancioneiro da Vaticana, senón nun por el denominado “Cancioneiro de um Grande de Hespanha”, cancioneiro desaparecido posteriormente e que parece que pode identificarse co manuscrito recentemente atopado por A. Askins na Bancroft Library de Berkeley (K), e que é considerado unha copia tardía de V.

Para editar o texto de Meendinho, Varnhagen segue unha transcrición que mandara facer do cancioneiro de Berkeley, o cal si omite o signo de abreviatura que había no seu antígrafo da Vaticana, polo que o razoamento do editor de considerar esas tres letras finais como abreviatura do verso do refrán, que debería ir redobrado, ten a súa lóxica, considerando que o hábito dos cancioneiros é o de abreviar os refráns a partir da segunda estrofa, reducíndoos a un fragmento máis ou menos longo do primeiro verso.

Carolina Michäelis, algúns anos despois, segue a edición de Varnhagen e edita tamén a cantiga con redobro do refrán, aínda que ela utilice posiblemente a edición paleográfica de E. Monaci, na que se transcribe V correctamente. E así o fixeron os editores sucesivos.

Foi G. Tavani quen, máis de cen anos despois, xa na década de 80 do século XX, chamou a atención sobre o feito de que esta versión tan divulgada, interiorizada polo imaxinario colectivo e tan comentada pola crítica, non respondía á realidade dos manuscritos. Tavani propuxo unha nova lectura en que a estrofa sería a habitual nas cantigas paralelísticas con leixaprén: un dístico monorrimo máis un refrán monóstico. Na súa versión interpreta a parte final do verso como unha conxunción copulativa seguida da forma de futuro do verbo vĩir: Eu atendend’ o meu amigu’! e verrá?

A nova proposta pasou desapercibida durante unha década e logo moi pouco a pouco foi desprazando a tradicional, aínda que non acabou de ser aceptada de vez.

Se volvemos analizar os manuscritos vemos que a proposta de Tavani presenta tamén unha serie de anomalías. Anomalías con respecto ao usus scribendi dos copistas respectivos de B e V. Por exemplo, unha das constatacións realizadas ao analizar o traballo do copista c no cancioneiro da Biblioteca Nacional é que este non abrevia nunca as formas de futuro verrá ou verria, e que, cando unha forma de futuro doutro verbo con vibrante múltiple aparece abreviada, as grafías correspondentes á vibrante múltiple (rr ou ir) nunca aparecen abreviadas, polo que os grafemas presentes no manuscrito no final do verso en cuestión non poderían ser a abreviatura completa de e verrá (cfr. X. B. Arias, “Sobre o refrán da cantiga de Meendinho. Análise das varias hipóteses de lectura”, in Actas do Congreso O mar das cantigas, M. Brea (ed.), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996, p. 12).

Nunha edición das cantigas dos tres xograres homenaxeados no ano 1998 (CILRP 1998), con motivo do día das letras galegas, entre eles Meendinho, os editores aceptan a lectura de G. Tavani, mais introducen unha emenda que solucionaría esta dificultade. A súa lectura é: e ver[r]á , co que se dá por suposto que a abreviatura non representa a vibrante múltiple. (cfr. A. Fernández Guiadanes et al, Cantigas do Mar de Vigo, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998, pp. 68-70). Estes mesmos autores si rexistran unha vez a forma de futuro abreviada ũra, mais hai unha diferenza importante con respecto ao noso caso que non pode obviarse, e esta é que nesta ocasión si se rexistra a presenza dun <r> na palabra abreviada.

Alén das anteriores, aínda existen outras posibilidades de interpretar os manuscritos sen nos desviarmos dos datos que estes nos transmitiron.

Así, B. Arias propuxo en 2003 unha lectura fiel aos manuscritos que se podería explicar razoabelmente desde o punto de vista paleográfico. A súa proposta, de xeito resumido, sería esta: supoñamos unha versión anterior ao antígrafo de B/V. Nese antecedente común o copista cometeu un erro ao interpretar unha hipotética secuencia *euera do exemplar que copiaba (posibelmente un rótulo en letra gótica onde os conglomerados de palabras son moi frecuentes, así como a práctica inexistencia, nalgúns casos, de separación entre os distintos grafemas). Ante tal secuencia o copista leu abreviando o <e> e o <r>: e ũa ou eũ a, interpretando o u con valor consonántico, lección que logo pasou a B e a V e que é a causa de todas as nosas matinacións.

Porén, a lectura que se escondía no conglomerado *euera era estoutra: e u era, onde a grafía u ten valor vocálico e representa o adverbio de lugar (de do lat. UBI) e era é a forma da terceira persoa do copretérito do verbo seer. A anomalía orixinaríase así nese conglomerado de equívoca interpretación. O verso completo, ficaría, daquela, así: Eu atendend’ o meu amigo; e u era?

O hipotético conglomerado *euera, do que segundo a hipótese devandita derivan en última instancia as leccións de B e de V, aínda ten outra posibilidade de segmentación, que dá orixe a unha nova interpretación tamén admisible, a saber, eu era.

Rip Cohen no ano 2003 realiza na súa edición de 500 cantigas d’amigo unha nova proposta de interpretación, segundo a cal o verso ficaría así: eu atendendo meu amig’, e ũa. Nela, ũa tería un valor arcaico derivado do latín UNUS, que equivalería a “soa, sozinha” e que incidiría na circunstancia de extremada soidade en que se atopa a rapariga. Mais tamén neste caso esta interpretación non se corresponde co usus scribendi do copista de B, pois tanto na súa forma masculina como feminina, os derivados de UNUS latino aparecen escritos cun agá <h> inicial como apoio gráfico.

Fica claro, pois, que aínda no caso de cinxirse fielmente aos manuscritos, e de procurar buscarlle sentido á composición sen introducir emendas, por veces resulta complicado atopar unha solución plenamente satisfactoria, mesmo tratándose dunha cantiga amplamente coñecida e estudada.

18 comentarios para esta entrada:
 1. Felipe da Gándara

  Acabamos de entrar nesta páxina e descubrimos o marabillosa que é. Abofé que a comunidade científica precisaba dun´blog coma este.
  Parabéns a todo o equipo.

 2. suroeste

  Interesante iniciativa tanto para especialistas na materia coma para afeccionados. Parabéns ao equipo!!

 3. Ronius

  Reitero os parabéns para a iniciativa; que entre todos e todas lle podamos ir dando contidos e vida crítica.

 4. rip.cohen

  “Palaeography is one of the things with which a textual critic needs to acquaint himself, but grammar is another, and equally indispensable; and no amount either of grammar or of palaeography will teach a man one scrap of textual criticism.” - A.E. Housman

  I think that the attempt to emend the refrain of Meendinho by staring at the last three letters and trying to find something which keeps to the letters and has grammar and sense may well be the wrong approach. What we seem to have is the beginning of the verse repeated (with false elision of the final *o* of *amigo*. Ángela Correia in her Master’s thesis provided strong arguments against a two verse refrain. In my opinion the correct reading is simply: *Eu atendendo meu amigo*. (We probably should not print *atendend’ o* because the lack of an article is regular in the early period.) I am not persuaded by any of the emendations mentioned here, including my own (2003).

 5. Manuel Ferreiro

  Antes de nada, quero dar os parabéns máis afervorados aos responsábeis de tan interesante e necesaria iniciativa: vai ter unha grande importancia para o debate de propostas arredor da lírica trobadoresca galego-portuguesa.
  Por outra parte, sen dúbida o texto de Meendinho é o máis indicado para iniciar un foro de debate, pois seguramente é o locus criticus fundamental dos nosos textos poéticos medievais.
  Precisamente sobre este locus criticus, envío (en portugués, pois así foi publicado na revista Critica del Testo), o que expuxen no artigo “Sobre a edição dos textos trovadorescos galego-portugueses. Novamente Meendinho” (Critica del Testo, X/2, 2007, pp. 47-67), que reproduzo, a seguir, sen notas a rodapé e sabendo que “ogni edizione critica altro non è che un’ipotesi di lavoro…”. Eis, pois, unha outra opción de lectura, certamente discutíbel –e supoño que discutida–:

  [...] uma outra leitura do refrão de Meendinho que, sendo condizente com a lição presente nos manuscritos, seja também coerente conceptual e literariamente, partindo do princípio de que «o texto medieval sempre pode ser lido duma maneira cientificamente mais adequada» (G. Tavani, “Aínda sobre Martín Codax e Mendinho”, Actas do Congreso O Mar das Cantigas (Illa de San Simón, 21-23 de maio de 1998), Santiago de Compostela 1997, p. 48).
  Partimos do facto, já estabelecido por Arias Freixedo, de que, sendo inaceitáveis as leituras é ũa e e un á, ainda que correctas paleograficamente, no final do refrão de Meendinho tem de existir uma «anomalía no proceso de transmisión manuscrita» que já foi assinalada por Freixedo, constituindo a base para a sua leitura e u era?: “Desde un punto de vista paleográfico, a distribución dos grafemas desta parte final do verso do refrán en B] eũ a e en V] eũ a, teñen unha moi posíbel explicación se se considera un antecedente común onde o copista cometeu un erro ao interpretar unha hipotética secuencia *euera do exemplar que copiaba (posibelmente un rótulo en letra gótica onde os conglomerados de palabras son moi frecuentes, así como a práctica inexistencia, nalgúns casos, de separación entre os distintos grafemas). Ante tal secuencia o copista leu abreviando o e e o r: eũa ou eũ a, interpretando o u con valor consonántico, lección que logo pasou a B e a V e que é a causa de tódalas nosas matinacións. O erro produciríase probabelmente no nivel do subarquetipo a”. (X. B. Arias Freixedo, “¿e u era? ¿a clave da cantiga de Meendinho?”, in Boletín Galego de Literatura, 24 (2000), pp. 79-80).
  Com efeito, este deve ter sido o processo, mas nós propomos desenvolver o compêndio abreviativo em , desenvolvimento presente no mesmo copista em textos próximos ao de Meendinho, onde se registam abreviações como (776 [B779/V362], v. 8) ou (791 [B795/V379], v. 3).
  É por isto que devemos dar um passo mais, paleograficamente aceitável, para que o conjunto tenha sentido. Como é sabido, talvez a confusão mais frequente nos apógrafos italianos seja a de /; mais ainda: no começo do refrão da penúltima estrofe do texto de Meendinho, lemos em B claramente em lugar do correcto . Deste modo, se na sequência consideramos a existência desse erro e desenvolvemos a abreviação como , o refrão da cantiga ficaria com um outro aspecto, paleograficamente justificável e conceptualmente coerente com o conteúdo do poema –metricamente (11 11 10’) semelhante ao esquema 26:57 (11’ 11’ 10’) utilizado por Joan Airas na cantiga 1484 [B1465/V1075]–, acrescentando um elemento de intensidade emotiva:
  Sedia-m’eu na ermida de San Simion
  e cercaron-mi-as ondas que grandes son.
  Eu atendend’o meu amig’ en ira!
  A forma ira, concorrente sinonímico de sanha, regista-se no cancioneiro de amigo, documentando-se o mesmo sintagma na já citada cantiga 586 [B569/V172] de D. Dinis:
  O vento lhas desvia;
  levantou-s’alva;
  meteu-s’alva en ira
  eno alto:
  vai-las lavar alva. (vv. 21-25)

  Outras documentações do vocábulo aparecem em cantigas de amigo (Gonçalo Eanes do Vinhal, 725 [B710/V311], Amiga, por Deus vos venh’ ora rogar, v. 17; Pero da Ponte, 829 [B832/V418], Vistes, madr’, o que dizia, v. 5; Pae Calvo, 1252 [B1236/V841], Foi-s’ o namorado, v. 19), para além da presença de irado, em geral atribuído à personagem masculina do amigo. Certamente, ira é menos frequente do que sanha (cfr., ademais, os muito frequentes derivados assanhar, desassanhar e sanhudo), mas também é certo que o vocábulo seguramente está oculto nalgumas sequências paronomásicas tradicionalmente lidas como formas do verbo ir: irei, irás e irán, isto é, ir’ei, ir’as e ir’an. De todos os modos, a relativamente escassa presença de ira no corpus trovadoresco tem a sua base no facto de este vocábulo funcionar claramente como um latinismo face a sanha, já que explicitamente se afirma no Leal Conselheiro, em 1438, que «seu próprio nome em nossa linguagem é sanha».

 6. Maria Leve

  Parabens aos promotores desta iniciativa. Mil primaveras para ela!

 7. Bieito Arias

  É de xustiza, en efecto, a reivindicación que fai Rip Cohen do inmenso traballo de Ângela Correia sobre os refráns da lírica trobadoresca. As probas que dá en contra da reduplicación do refrán na cantiga de Meendinho son definitivas.
  Por outra banda, é certo que o sentido do texto se percibe practicamente na súa totalidade, mais non debemos esquecer que en posición de rima, e máis se se trata dun verso de refrán, no espazo de dúas ou tres sílabas pode producirse unha variación notábel do sentido da composición.
  Desde a nova lectura de Tavani, como vemos, son varias as propostas de emenda do verso, incluídas a tamén suxestiva de Manuel Ferreiro (’Eu atendend’o meu amig’ en ira!’) e a non menos suxestiva que aquí arriba propón Rip Cohen como a máis sinxela das lecturas: (Eu atendendo meu amigo.)
  Eu tamén coido que ningunha das varias propostas é plenamente convincente, incluída por suposto a miña.
  Mais preséntase a seguinte cuestión, que pode parecer menor, mais que a min non mo parece: o texto de Meendinho é un dos máis reproducidos en edicións divulgativas (por ex. antoloxías, libros escolares de ensino secundario, etc.). Cal debe ser a postura do editor (p. e. dun libro de texto) nun caso coma este? Manter a lectura ‘tradicional’? Escoller unha das novas lecturas propostas? Cal? Escoller unha e facer alusión aos problemas de edición?

 8. Ângela Correia

  Por volta de 1990, o tema da minha tese de mestrado foi determinado por este locus criticus. Naquela altura, a questão era reunir elementos que permitissem determinar se o refrão seria constituído por dois versos iguais ou por apenas um verso, sem repetição. Esta questão levou-me a propor e defender uma tipologia dos refrães da lírica galego-portuguesa (de que os refrães com versos repetidos era o tipo 10 de 11). Levou-me também a descrever os hábitos de abreviação e marcação dos vários tipos de refrão nos cancioneiros. Apresentei as principais conclusões desta análise no congresso O Mar das Cantigas.

  A discussão parece entretanto ter-se deslocado para a leitura da parte final do único verso de refrão da cantiga, o que significará ter a comunidade científica aceitado a leitura do refrão com um só verso, sem repetição.

  Começo por enumerar todas as propostas de leitura que aqui foram avançadas, para depois levantar algumas questões.

  1. eu atendend’ o meu amigo
  eu atendend’ o meu amigo! (vulgata)

  2. eu atend’ end’ o meu amigo! E verrá? (Tavani)
  3. eu atend’ end’ o meu amigo! E ver[r]á? (Guiadanes)
  4. eu atendend’ o meu amigo; e u era? (Freixedo)
  5. eu atendend’ o meu amigo eu era (Freixedo)
  6. eu atendendo meu amig’ e u~a (Rip Cohen)
  7. eu atendendo meu amigo (Rip Cohen)
  8. Eu atendend’o meu amig’ en ira! (Manuel Ferreiro)

  Sobre a questão do valor assumido pelo sinal de abreviatura, talvez sejam elementos a considerar os seguintes.

  - Os copistas de B e V não revelam muitos hábitos de escrita próprios, até porque pelo menos a maioria não entendia o que estava a copiar. Significa isto que os hábitos de escrita que observamos nos cancioneiros B e V são atribuíveis ao(s) copista(s) do antecedente e, claro, se o antecedente, sendo uma antologia, era ou reflectia uma recolha de materiais mais ou menos avulsos… será natural encontrarmos variações (mesmo singulares) na escrita.
  - O paleógrafo Borges Nunes (Álbum de Paleografia Portuguesa, 1969, pp. 10-11) diz acerca do sinal de abreviatura em causa: “Eu considero-o […] como simples sinal geral de abreviatura: sinal que tanto pode significar a falta de «eu» em «ds», de «en» em «tpo», de «estemunha» em «ts», como, na linha da tradição latina, a falta de «m» ou «n» depois de vogal”.

  Sobre todas as propostas que alteram significativamente o entendimento da edição de Tavani, sinto falta, nos textos que as defendem, do ponto de partida. Ou seja, sinto falta de saber os defeitos que os respectivos proponentes encontram na proposta de Tavani, levando-os à procura de alternativas de leitura. Olhando para os dois primeiros dísticos, poder-se-ia apontar a incoerência dos tempos verbais: primeiro no passado (seía / estava… cercaron…), depois no presente (atendo) e futuro (verrá), para referir o mesmo momento no tempo. Contudo, o presente do indicativo irrompe logo no segundo verso do segundo par de dísticos (non ei…), passando ao primeiro verso, no terceiro par de dísticos (non ei…), em cujo segundo verso ocorre o futuro (“morrerei”).

  Se aceitarmos o presente (“atendo”) e o futuro (“e verrá?”) no refrão, propostos por Tavani, eles integram-se perfeitamente na técnica que articula o jogo paralelístico com o objectivo retórico de reproduzir uma lembrança tão vívida e marcante que se revive como se fosse presente. Os dois primeiros dísticos teriam a função de estabelecer que a experiência cantada pertence ao passado e o refrão teria a função de sugerir que a lembrança do sucedido estaria a ser vivida pelo sujeito como uma experiência presente. No segundo par de dísticos, a coexistência de passado e presente no corpo da estrofe corresponderia a um grau superior de esforço retórico no sentido de presentificar os acontecimentos lembrados. No terceiro par de dísticos, com o desaparecimento do passado e o aparecimento do futuro no corpo da estrofe, o autor atinge o ponto mais alto do esforço retórico de presentificação pela memória de uma experiência passada: o sujeito mostra-se a reviver em pleno o momento passado.

  O esforço retórico em articulação com a construção paralelística parece-me demasiado regular para ser acidental e as correcções introduzidas por Tavani parecem-me coadunar-se com aquela articulação.

  A quarta proposta (Freixedo) suscita-me a pergunta sobre como entender o gerúndio (atendendo) e o pretérito imperfeito (era) no interior de uma pergunta feita em discurso directo (presente portanto), na sequência do relato de uma experiência passada. Sinto falta de ver outros casos semelhantes. A quinta proposta (Freixedo) parece-me difícil de entender. Se se considera uma só oração (eu era atendendo o meu amigo) com duplicação do pronome sujeito, falta explicar esta duplicação e falta apoiar a construção verbal “era atendendo” (= estava atendendo). Se se consideram duas orações (“eu atendendo…” e “eu era…”) parece-me difícil não considerar que a segunda se encontra incompleta.

  Para a ponderação da sexta proposta (Rip Cohen) também sinto falta da indicação de textos (líricos ou não) da mesma época onde a palavra seja usada com o mesmo sentido.

  Quanto à muito interessante sétima proposta, deixou-me curiosa sobre como entenderia / explicaria o seu autor as letras que, nos manuscritos, se lêem no final da linha de refrão.

  Na oitava proposta (Manuel Ferreiro), o que me levanta dúvidas não é tanto o vocábulo “ira” mas a locução “en ira” para indicar um estado psicológico. Sinto a falta da observação de outros casos semelhantes.

  Termino congratulando-me com a abertura deste local de debate e desejando que seja generosamente participado.

 9. aouton

  Ás veces véñennos ideas á cabeza que poderían ser expléndidas e que finalmente acaban enterradas no fondo da nosa memoria quizais por medo ó fracaso, quizais polo decorrer deste mundo “ás avessas”.
  Hoxe a nosa lingua e a nosa literatura están de noraboa porque unha destas ideas conseguiu fuxir da caverna e ver a luz. Ánimo ós incansables!

 10. rip.cohen

  Well, this is the most lively discussion I have ever seen, let alone been involved in, on a specific problem in textual criticism of GP lyric. Congratulations to all.

  To Ângela Correia (whose contribution above is very important) I would first comment that there is no problem documenting “en ira” (see Dinis 17 for instance); the problem (leaving aside a possible objection on paleographic grounds) is that the girl’s alleged anger has no place in this poem. (I say this as an expert in female anger — in the cantigas, of course).

  Tavani’s “e verrá” I find unconvincing: first, as has been pointed out, and as I mentioned in a note my edition, the regular abbreviated form for “verrá” cannot be “u~a” – at least I know of no such use anywhere in ABV or To. Second, I cannot think of a single parallel in the corpus of Amigo for a one verse refrain with a sudden change of syntax in the last three syllables (but I can check again). I also think the suggestion makes no sense. In her discourse the girl pictures herself as helpless and sad. There is no hint of “Will he come?”, the whole point being “He did not come”. Or so I read it.

  Ângela’s question to me regarding proposal no. 7 (“eu atendendo meu amigo”) can be rephrased as “Then what are those letters doing there?!” My answer is that the letters at the end of the verse can plausibly be explained as the beginning of a “false refrain” (adapting Stephen Parkinson’s expression regarding similar phenomena in CSM). Thanks to Ângela’s master’s thesis, we know (I hope) that in Charinho 1 there is a false repetition of a verse (the refrain should consist of three verses, not four). I could point out several other examples in the cantigas d’amigo where a scribe wrongly began to repeat the refrain ab initio (and early editors blindly followed). So somewhere higher up the manuscript tradition a scribe began to copy the beginning of the one-verse refrain again, erroneously eliding the final “o” of “amigo” and then beginning with “eu a…”, which letters, however, are badly spaced, and where the abbreviation over the “u” could have several explanations (conversion of a plica to a til, for instance). [I should mention that this reading of the problem arises from a conversation with Stephen Parkinson in 1991 -- which does not mean that he subscribes to the reading.]

 11. Bieito Arias

  Eu si considero que pode ser pertinente ter en conta os hábitos de escrita dos copistas de B e V. Precisamente porque cando hai algo que non responde a eses hábitos podemos pensar que o problema xa estaba no exemplar que copiaban ou mesmo antes.

  Nun artigo recollido nas actas do congreso ‘O mar das cantigas’ (1997) chegaba eu á conclusión de que o copista c de B empregaba unha serie de signos de compendio (de ur, er, re, etc.) que non coincidían en ningún caso co signo que este mesmo copista emprega como marca da nasalidade ou como abreviatura de consoante nasal.
  Non vou reproducir aquí aquela argumentación, mais esta era unha das razóns aducidas en contra da nova proposta de lectura formulada por Tavani.
  Resumindo, chegaba á conclusión de que: “En definitiva o usus scribendi, nos dous copistas [de B e de V], fai identifica-lo signo en cuestión antes como abreviatura dunha nasal que como compendio de er”, o que me facía aventurar unha nova proposta de lectura: “eu atend’end’o meu amig[u]‘, e un á” [lectura 9], cuxo sentido literal explicaba así en nota: “…na afirmación final ‘e un á’, expresa [a moza] a súa convicción de que entre todos aqueles que poderían ser ese home indefinido, hai un en particular que se considera o seu amigo, e que será quen a vaia salvar. O indeterminado un adquiriría neste contexto un valor concreto…”
  Foi o propio profesor Tavani quen no mesmo volume (O mar das cantigas, p. 49) argumentou en contra desta hipotética nova lectura: “trata-se porem de uma interpretaça~o que custa admitir, pela simples raza~o que o indefinido, ‘un’ ‘uua’ aparece nos dois cancioneiros sempre grafado com um ‘h’ inicial”.
  (Imponse volver aos manuscritos e comprobar o uso deste copista na representación dos indefinidos)

  Se o copista c de B distinguía claramente entre os varios signos de abreviatura de compendios e o signo de marca de nasalidade, o que eu considero que é certo, ou ben estamos efectivamente perante un signo con valor de nasalidade (lectura 6: e u~a; lectura 9: e un á), ou ben o signo ten o valor xeral de abreviatura. Neste caso eu penso tamén que o problema viría de atrás, e que foi un copista anterior a B e V (talvez no nivel do subarquetipo α) o que perante a dificultade de interpretar un signo confuso para el empregou o signo xeral de abreviatura, que sería logo empregado tamén polos copistas de B e V (lecturas 2: e verrá?, 5: e u era?; e 8: en ira!)

 12. Ângela Correia

  Muito obrigada pelas respostas que obtive às minhas dúvidas.

  Fui ler a cantiga 17 de Dinis, indicada por Rip Cohen, mas nela lê-se “meteu-se… en ira” (enfureceu-se), o que é diferente de indicar um estado no qual se espera (atendendo… en ira). É possível que existam outros casos - deixo a pesquisa para o meu amigo Manuel Ferreiro – mas não tenho memória nenhuma deles.

  Todos os argumentos relacionados com os hábitos de abreviação de B e V parecem-me esbarrar no facto de se tratar da única cantiga de um jogral, que provavelmente chegou à tradição manuscrita dos cancioneiros num rolo escrito por copista marginal aos scriptoria “maiores”.

  Não concordo com o Rip, quando diz que a dúvida (e verrá?) não se harmoniza com a solidão e a tristeza. A situação parece ser a de uma menina que foi ao encontro do amigo numa ilha, confiando que ele a levaria de volta, já que parece ter dispensado o remador que a levou. Apanhada pela subida da maré, vê-se sozinha e em perigo enquanto espera não só por aquele que é o namorado mas por aquele que a levará de volta, salvando-a de perigo. Ou seja, é uma menina que vê transformar-se um encontro amoroso num encontro do qual pode depender a vida. Nesta circunstância, a gestão de dois sentimentos irmãos e inimigos - a dúvida e a esperança - faz sentido. A mudança de sintaxe, mesmo confirmando-se ser única, não me parece argumento suficiente para afastar a possibilidade, sobretudo tendo em conta a circunstância de tratar-se da única cantiga de amigo de um jogral.

  Quanto à possibilidade de as últimas letras serem um “falso refrão”, que continua a parecer-me interessante, carece ainda de apoio nos manuscritos. O caso de Charinho é o caso de um salto do mesmo ao mesmo, que não se verifica no refrão de Mendinho. Ou seja, antes de aceitar esta possibilidade, parece-me importante procurar o que pode ter motivado a duplicação. E já agora… apontar outros casos de transformação errónea de plica em sinal de abreviação.

 13. Bieito Arias

  E se precisamente por ser “um copista marginal aos scriptoria ‘maiores’” a súa escrita provocou neste punto concreto a incerteza no copista da Compilación Xeral, ou doutra compilación anterior, de xeito que perante a dúbida optou por empregar o sinal xeral de abreviatura, que logo pasaría tamén a B e a V?

 14. rip.cohen

  In case this helps: My note, taken while looking directly at cod. lat. 4803 (with a magnifying glass), says “the alleged abbrev[iation is] very faint in V”. About the reading in B, my note (again, written when I was examining the manuscript) says: “a clear til in B”. Following up on what Bieito Arias has written, I would like to point out that this scribe is careful (in a way that is not always visible even in the photographs of B) to “dot” the letter “y” and that his tils tend to be gentle curves with a dot in the center. But he uses the same abbreviation in this very text to indicate the letters “ue” in “barq’yro” in the fourth and fifth strophes. So the abbreviation in question need not be a til, and can have other purposes. But I cannot remember seeing it anywhere for an abbreviation involving “r” with a vowel before or after.

  I would also like to respond to a few doubts of my old friend Ângela Correia. I do not think that “en ira” is right here, but the idiom can be paralleled, e.g. in a similar expression in Pai Calvo 1, v. 10, “ca se foi con ira”. As to the til > plica possibility, in Charinho 4, v. 20 (Cohen 2003: 301, and note), a plica had been converted to a til. And of course a girl waiting for her boy (as in Codax or Dinis) can wonder where he is and if he will come. But this reading presupposes that Tavani´s interpretation of the abbreviation is correct. And I think that highly improbable, if not impossible.

 15. rip.cohen

  To agree with Tavani we would have to suppose three unique occurrences:

  1) palaeographic: the use (in B, by *any* scribe) of this or any similar abbreviation to mean “err” (for “verrá” “u’ra” is used, never “u’a”).
  2) syntactic: the introduction of a new sentence at the end of a one-verse refrain;
  3) stylistic: the bare usage “E verrá?”

  For the latter, the closest parallel I can think of in the cantigas d’ amigo is “e ai Deus, se verrá cedo” (Codax 1). But while Tavani’s suggestion echoes the refrain of Codax, in the latter text the question (“Will he come soon?”) is fully articulated and occupies the entire verse. So I think that the proposal fails on these three grounds. The answer must lie somewhere else. There are many superfluous (and senseless) letters and words in the corpus of Amigo as we find it in the MSS. This is not uncommon in the repetition(s) of a refrain (where they are sometimes thought to reflect variation in the refrain). I believe this is what the problem was here, except that here the repetition was itself a mistake.

  If we assume that the original would have been something like the Pergaminho Vindel, but earlier, then it is precisely in the first strophe that the entire refrain would have been copied out in full. And if that refrain had included the expression “e verrá”, it is inconceivable that it would have been abbreviated in the first strophe. It is true, as Ângela Correia says, that in Charinho 1 (refrain) the scribe is copying the same thing over again. According to my hypothesis this is what may have occurred here, except that here we have a refrain of one verse and there is an unexplained mark above the “u” of “eu” in the reading “eu~ a”. The truncated repetition of the beginning of the verse could have been due to layout (the layout for this song could have assumed a refrain of two verses). Here are examples (in Amigo) of a false refrain in BV:

  Afonso Sanchez 2 (a verse of the strophe is mistaken for a verse of the refrain)
  Solaz 3 (2-verse refrain; beginning of first verse repeated)
  Charinho 1 (3-verse refrain; beginning of second verse repeated)
  Johan Garcia 1 (2-verse refrain; beginning of first verse repeated)
  Roi Fernandiz 4 (2-verse refrain; verse of the strophe repeated)

  The conflict between layout and strophic form underlies some false refrains in CSM (Stephen Parkinson, “False Refrains in the Cantigas de Santa Maria”, Portuguese Studies 3 [1987]: 21-55).

 16. Giuseppe Tavani

  Non posso che rallegrarmi della discussione che si è instaurata in questo bellissimo e interessantissimo blog sul refran della cantiga di Mendinho: rallegrarmi soprattutto di aver - come si dice in italiano - gettato una pietra nello stagno, suscitando una discussione tra le più vivaci della critica testuale su un testo fondamentale della lirica galega (perché se c’è una quasi assoluta concordanza su un puinto, è che il refran di “Siia m’eu” - non “Sedia-m’eu” -non può essere articolato in un distico, ma deve probabilmente essere formato da un solo verso, e a questo proposito credo che l’intervento dell’amica Angela Correia sia essenziale. Io non sono affatto convinto che la mia ipotesi di lettura sia quella giusta, e leggo nel blog molte altre proposte non meno valide. Quel che interessa è che dalla discussione emerga una congettura filologicamente (paleograficamente, tematicamente, linguisticamente) corretta e che sia soprattutto, come raccomandava Contini, la più economica possibile, cioè quella che implichi il minor numero di alterazioni del dettato testuale (della lettera dei canzonieri) e sia la più soddisfacente dal punto di vista del testo e del contesto. La lettura delle varie proposte mi è stata di grande aiuto per capire che i problemi di critica testuale - soprattutto quando si ha a che fare con copie di copie di copie… - esigono davvero uno sforzo collettivo per essere non dico risolti ma almeno avviati a soluzione. Un grazie di cuore agli organizzatori del blog e a tutti i partecipanti, con l’invito a proseguire nell’analisi di tutti i dati, purtroppo scarsi e discutibili, di cui disponiamo per restituire a Mendinho quel che è di Mendinho: uno dei capolavori della lirica medievale europea.

 17. Bieito Arias

  Moitas grazas ao profesor Tavani.
  Facemos nosas as súas palabras de agradecemento a todas as persoas que acolleron o ‘locus criticus’ dun xeito tan entusiasta. E, por suposto, sentímonos certamente moi honrados por contar con colaboracións de tan alto nivel.
  Esta humilde casa sempre ha ter as portas abertas para recibir @s louc@s critic@s do mundo.

  O caso de Roi Fernandiz (de repetición supérflua dun verso da estrofa despois do refrán) aducido por Rip Cohen pode ter, penso, outras interpretacións; isto é, que non sexa supérflua a súa presenza, ou mesmo que non sexa unha repetición literal do verso da estrofa. Mais considero que o asunto ten entidade de abondo como para ser tratado máis adiante nunha nova entrada específica.

 18. rip.cohen

  Giuseppe Tavani’s entry into the action is most welcome; but he has raised *another* problem in the editing of this text (there are so many!): the reading “seria” (BV), which Michaëlis would alter to “sedia”, with good parallels. Just for the record, the apparatus in my edition says this: ” 1 Seía scripsi : Seria BV : Seiia Nunes (III, 223) : Sedia Michaëlis (II, 889)”. My note, slightly expanded, says: “seía is an archaic form of siía (< Lat. sedebam). We find the third person seýa (To) in CSM 425.38. The third plural seýan is also registered several times in CSM (see Mettmann, s.v. seer).” Here, if we adhere to Contini’s criteria (which are *not* those of A.E. Housman), we would then prefer “seía” to “siía” and “sedia” to either.

Deixe un comentario