Locus Criticus

Arquivo de Febreiro, 2011

Nº 10: Pois min amor non quer leixar (1º trimestre 2011)

por en Feb.01, 2011, arquivado en Airas Nunez, Números recentes

Na obra do clérigo Airas Nunez rexístrase un caso de notábel complexidade ecdótica que xa foi analizado a fondo, nas varias facetas que presenta, polo editor deste trobador, Giuseppe Tavani, na súa edición de 1963 (manexamos a edición galega: A poesía de Airas Nunez, Vigo: Galaxia, 1992). Sirva pois de pequena homenaxe ao grande mestre, esta volta a aquel seu traballo de hai case cincuenta anos.
A cuestión radica na presenza por duplicado nos cancioneiros quiñentistas (B873 e B885bis / V457 e V469) dunha das cantigas de amor, situadas nos lugares IV e XIV do total de quince composicións transmitidas por estes cancioneiros.
Partimos da idea xa indicada por Tavani de que se trata de dúas versións dun único texto poético.
Xunto coas imaxes de ambas as versións nos dous manuscritos, ofrecemos tamén as dúas versións editadas por Tavani, indicando as diverxencias máis salientábeis entre elas, aínda que non introduciremos aquí ningún argumento ou comentario nin do editor -que analizou os textos a fondo- nin propios.
A nosa intención é que, coa guía das variantes rexistradas por Tavani, poidamos mergullarnos comunalmente nos manuscritos para intentar dilucidar en toda a súa complexidade as vicisitudes sufridas por esta composición -na súa vertente textual- até que foi recollida por escrito, en versión dupla, polos cancioneiros quiñentistas.
Velaquí o texto da cantiga IV en B e V:


biblioteca-nacional-873-iv
vaticana-457-iv

Velaquí o texto da cantiga XIV en B e V:

biblioteca-nacional-885bis-xiv
vaticana-469-xiv

E velaquí o texto das cantigas IV e XIV na edición de G. Tavani:

tavani-iv-copia
tavani-xiv-copia

As principais diverxencias entre ambas as versións son, moi esquematicamente, as seguintes:
a.    Cambio na orde das estrofas I e II.
b.    Carencia dun verso nas estrofas I e II (na cantiga IV).
c.    Redistribución e reelaboración do contido no lugar onde falta o verso (na cantiga IV).
d.    Encabezamento cos tres versos do refrán (na cantiga XIV), etc.

Son moitas e de moi diversa natureza as dúbidas e os interrogantes que se presentan: dende a tamén variada, e por veces aparentemente contraditoria, natureza das diverxencias entre ambas as versións, á decisión de editar dous textos ou un só e cómo.
Agardamos que a complexidade da cuestión formulada promova a participación.

1 Comentario máis...